Rozdelenie práv

Čo sú to práva?

 • práva sú požiadavky, výhody, ktoré sú chránené a zabezpečované zákonom
 • dávajú jedincovi možnosť využívať svoje schopnosti, vedomosti, talent na uspokojenie svojich potrieb a túžob
 • práva človeka sú garantované (= združované, chránené, zabezpečované) zákonom

Kedy môžeme hovoriť o práve?

 • o práve môžeme hovoriť vtedy, ak nám ho zabezpečuje zákon, predpis

Ako rozdeľujeme práva?

 1. PRIRODZENÉ PRÁVA
 2. ĽUDSKÉ PRÁVA
 3. OBČIANSKE PRÁVA

 

Prirodzené práva - sú univerzálne, imanentné (= vlastné, patriace) každému človeku

                              - po prvýkrát sa s myšlienkou prirodzených práv stretávame u gréckych

                                filozofov ako Aristoteles, Stoici, ktorí hovoria, že:

                                ,,Prirodzené práva nezávisia od moci, ale moc zaväzujú''

                              - v období renesancie sa formulovala koncepcia prirodzených práv

                                -> Erasmus Rotterdamský, Hugo Grotius, ktorí zdôrazňovali

                                rozum a inteligenciu a sú prameňom prirodzeného práva

                              - sú spoločné pre všetkých ľudí, nie sú ničím obmedzené

                              - v 18.storočí sa prirodzenými právami zaoberal napríklad anglický filozof

                                John Locke a francúzsky filozof Jean Jacques Rousseau

                              - prirodzené práva sa postupne stávali obsahom deklarácií a zmlúv:

 • Veľká listina slobôd (Magna Charta Libertatum) - prijatá v roku 1215 - bola spoločenskou dohodou medzi panovníkom a šľachtou. Šľachta chcela obmedziť moc panovníka Jána Bezzemka. Obsahovala práva každého ,,slobodného'' človeka, že nebude zadržaný a trestaný bez súdu
 • Habeas Corpus Act - prijatá v roku 1679 - podpísal ju Karol II., zabezpečovala práva každého jednotlivca v Anglicku
 • Deklarácia nezávislosti USA - prijatá v roku 1776
 • Deklarácia práv človeka a občana - prijatá v roku 1789

                              - patrí sem napríklad právo na život, právo na rovnosť                       

                              - ak sa siahne človeku na prirodzené práva, siahne sa na

                                samotnú podstatu človeka! 

 

Ľudské práva - od momentu, keď sa prirodzené práva stanú obsahom záväzných právnych

                          dokumentoch, hovoríme o ľudských právach

                        - sú výberom z prirodzeného práva

                        - sú to práva, bez ktorých nemožno dôstojne žiť

                        - sú to práva všetkých ľudí bez rozdielu, sú neodňateľné a nescudziteľné

                        - aj SR uznáva tieto práva, sú v Ústave SR garantované v 2.hlave

                        - ľudské práva a slobody sú základnými piliermi demokracie

 

Občianske práva - v okamihu, keď jednotlivé štáty ratifikujú medzinárodné dohody

                               a vyberú z nich tie práva, ktoré sú schopné pre svojich občanov

                               reálne zabezpečiť a začlenia ich do svojich zákonov - sa ľudské práva

                               stávajú občianskymi